Usnesení XXIII. valné hromady konané dne 27.4.2017

1. XXIV. valná hromada UNIASK ČR, z.s. schvaluje:

    1.1.    Zprávu o činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. za období od konání XXIII. valné hromady.

    1.2.    Zprávu o hospodaření UNIASK ČR, z.s. za rok 2016.

    1.3.    Zprávu mandátové komise XXIV. valné hromady UNIASK ČR, z.s. o účasti delegátů členských klubů při jednání XXIV. valné hromady UNIASK ČR, z.s.

    1.4.    Přijetí nových klubů za členy UNIASK ČR, z.s.: MAC Warrior, z.s.

    1.5.    Plán činnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2017.

    1.7.    Rozpočet výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. na rok 2017.

    1.8.    Zprávu kontrolní komise za rok 2016.

    1.9.    Výši členských příspěvků na rok 2017.


2. XXIV. valná hromada UNIASK ČR, z.s. ukládá:

    2.1. Výkonném u výboru UNIASK ČR, z.s.:

            2.1.1.    Společně s ostatními organizacemi sportovního prostředí v České republice prosazovat závěry a úkoly „KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V LETECH 2016 - 2025“.

            2.1.2.    O přijatých závěrech, usneseních a výsledcích jednání jeho statutárních zástupců s orgány státní správy, organizacemi sportovního prostředí v České republice, podnikatelskými subjekty a ostatními organizacemi průběžně informovat členské kluby.

            2.1.3.    V součinnosti s Armádním sportovním centrem DUKLA a TJ Dukla Praha se podílet na slavnostním vyhlášení ankety „ARMÁDNÍ SPORTOVEC ROKU 2017“ a „VÝROČNÍHO SETKÁNÍ S JUBILANTY ARMÁDNÍHO SPORTU“.

            2.1.4.    Trvalou pozornost věnovat získávání finančních prostředků a jejich účelnému využití.


    2.2. Členským klubům UNIASK ČR, z.s..

            2.2.1.    Důsledně dodržovat vlastní smlouvy a stanovy UNIASK ČR, z.s..

            2.2.2.    V místě své působnosti prohlubovat součinnost s ostatními občanskými sdruženími v tělovýchově a sportu při realizaci společných programů a projektů pohybových aktivit pro všechny kategorie spoluobčanů.

            2.2.3.    U všech svých členů důsledně vyžadovat dodržování Antidopingového programu Českého olympijského výboru.

            2.2.4.    Do 31. května 2017 uhradit dosud neuhrazený členský příspěvek za rok 2017.

            2.2.5.    Předložit sekretariátu UNIASK ČR, z.s. do 31.5.2017 žádosti i granty MO na rok 2018 účtované přes UNIASK ČR, z.s..

            2.2.6.    Zaslat kopii registrace u rejstříkového soudu do 31.6.2017.