METODIKA VZNIKU SPORTOVNÍHO KLUBU

podle zákona č. 83/1990 Sb.,  o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

P.Č. Činnost - opatření Provádí Předpis Poznámky
1. Ustanovení přípravného výboru přípravný výbor § 6, odst 2 3 občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let
2. Zpracování návrhu stanov sportovního klubu přípravný výbor   Návrh osnovy stanov - příloha
3.

Předložení návrhu na registraci sportovního klubu:

Adresa: Ministerstvo vnitra

              Úsek sdružování

              Nám. Hrdinů 3

             140 24 Praha 4

zmocněnec přípravného výboru

§ 6, odst 2

U členů přípravného výboru uvést: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, adresu bydliště.

Stanovy sportovního klubu ve 2 výtiscích, popř. v elektronické podobě.

4. Předložení žádosti o přidělení identifikačního čísla (IČ) u příslušného orgánu Českého statistického úřadu zmocněnec přípravného výboru tiskopis ČSÚ  Tiskopis ve 2 výtiscíh, opis (kopii) stanov v 1 výtisku. Správní poplatek
5. Zřízení běžného účtu u vybraného peněžního ústavu zmocněnec přípravného výboru dle pokynů peněžního ústavu Doklad o přidělení IČ, kopie stanov, podpisový vzor
6.

Svolání Valné hromady sportovního klubu:

- stanovení programu

- návrh kandidátů výboru

- návrh plánu činnosti

- návrh rozpočtu

- návrh výše členských příspěvků

přípravný výbor  

Mandátová, volební a návrhová komise.

Funkce ve výboru podle schválených stanov.

7. Zaslání přihlášky sportovního klubu do UNIASK ČR - o.s. předseda Stanovy UNIASK ČR - o.s. Vyžádat návrh smlouvy o součinnosti a přílohy

 

PŘÍLOHA - NÁVRH OSNOVY STANOV SPORTOVNÍHO KLUBU:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 • název sportovního klubu
 • specifikace sportovního klubu (koho sdružuje, v jakém sportovním odvětví)
 • postavení sportovního klubu jako právnické osoby
 • sídlo sportovního klubu

II. HLAVNÍ POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI

 • hlavní poslání sportovního klubu (vytváření podmínek pro rozvoj sportovního odvětví, uspokojování zájmů a potřeb členů apod.)
 • cíle činnosti sportovního klubu (organizace sportovní přípravy, účast členů v soutěžích, dodržování zásad zdravého životního stylu, organizace kulturních a společenských akcí pro členy a veřejnost, péče o sportovní zařízení, nářadí a náčiní, příjmy na krytí výdajů sportovního klubu, udržování partnerských vztahů s jinými sportovními kluby apod.)

III. ČLENSTVÍ V KLUBU

 • dobrovolné členství s povinností dodržovat stanovy
 • případné omezení věku, státního občanství a bezúhonnosti
 • členství fyzických a právnických osob, popř. členství čestných, zakládajících, činných, přispívajících smluvních členů
 • přihláška fyzické nebo právnické osoby za člena sportovního klubu
 • zánik členství fyzické nebo právnické osoby

IV. PRÁVA ČLENŮ KLUBU

 • práva členů účastnit se veškeré činnosti sportovního klubu, účast na Valné hromadě, popř. jednání výboru sportovního klubu, uplatňovat své návrhy a kritiku vůči činnosti klubu, vyžadovat písemné podklady o činnosti, stavu a hospodaření s finančními prostředky a majetkem, využívat členských výhod, právo hlasovat a býti volen do orgánů sportovního klubu

V. POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU

 • povinnost dodržovat stanovy, usnesení Valné hromady, rozhodnutí výboru, podíl na činnosti, dodržování zásad sportovní etiky, občanské morálky, fair play, platit členský příspěvek, šetřit a chránit klubový majetek, propagovat činnost sportovního klubu

VI. ORGÁNY KLUBU

 • Valná hromada – nejvyšší orgán
 • předseda
 • výbor (místopředseda, jednatel, hospodář apod.)
 • revizoři účtů, popř. kontrolní komise

VII. VALNÁ HROMADA KLUBU

 • Valná hromada – nejvyšší orgán klubu, podmínky pro její svolání
 • mimořádná Valná hromada – důvody a podmínky pro její svolání
 • právo účasti na Valné hromadě
 • program valné hromady
 • pravidla pro schválení usnesení Valné hromady

VIII. PŘEDSEDA KLUBU

 • charakteristika funkce předsedy klubu
 •  oprávnění předsedy klubu (svolání a řízení Valné hromady, řízení zasedání výboru klubu, uzavírat a sjednávat písemné smlouvy jménem klubu)
 • přijímat rozhodnutí v rozsahu pověření Valnou hromadou

IX. VÝBOR KLUBU

 • obecné úkoly a povinnosti výboru klubu
 • složení výboru klubu a povinnosti jeho funkcionářů (místopředseda, jednatel, hospodář, členové výboru)
 • zápisy a záznamy z jednání výboru klubu
 • odstoupení z funkce člena výboru, kooptace

X. REVIZOR ÚČTŮ (KONTROLNÍ KOMISE)

 • oprávnění a povinnosti revizora účtů nebo kontrolní komise

XI. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KLUBU

 •  rozsah majetku klubu (finanční prostředky, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky apod.)
 • zdroje klubu (příspěvky členů, dary, příjmy ze sportovní, společenské a kulturní činnosti, příjmy z reklam, dotace, subvence, granty apod.)
 • čím se řídí hospodaření klubu
 • péče o sportovní zařízení, provozní řády k nim

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • symbolika sportovního klubu (znak, vlajka a jejich barvy)
 • složení přípravného výboru a postavení jeho členů, povinnost svolat Valnou hromadu